DIRECTIVA (UE) 2018/645

A aparut:

DIRECTIVA (UE) 2018/645 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere

Atasam mai jos – Modificarea

Directiva 645-2018 – de modificare a Directivei 59-2003

Si varianta actualizata la zi

Directiva 59-2003 cu toate modificarile la zi

Printre modificari gasim:

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(i) la litera (e), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text: „— vârsta minimă pentru categoriile C1 și C1E este stabilită la 18 ani;”;
(ii) la litera (g), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text: „— vârsta minimă pentru categoriile C și CE este stabilită la 21 de ani;”;
(iii) la punctul (i), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text: „— vârsta minimă pentru categoriile D1 și D1E este stabilită la 21 de ani;”;
(iv) la litera (k), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text: „— vârsta minimă pentru categoriile D și DE este stabilită la 24 de ani;”;

„(7)Prin derogare de la vârstele minime prevăzute la alineatul (4) literele (g), (i) și (k) din prezentul articol, vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere de categoriile C și CE; D1 și D1E; și, respectiv, D și DE este vârsta minimă prevăzută pentru conducerea vehiculelor respective pentru titularii unui CCP, stabilită la articolul 5 alineatul (2), la articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (i) primul paragraf, la articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) primul paragraf sau la articolul 5 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*), după caz.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (i) al doilea paragraf sau cu articolul 5 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) al doilea paragraf din Directiva 2003/59/CE, un stat membru autorizează conducerea pe teritoriul său de la o vârstă mai mică, permisul de conducere este valabil numai pe teritoriul statului membru emitent până la data la care titularul permisului de conducere ajunge la vârsta minimă relevantă menționată la primul paragraf al prezentului alineat și deține un CCP.

Calificarea inițială trebuie să includă predarea tuturor subiectelor din lista inclusă la punctul 1.

Durata acestei calificări inițiale trebuie să fie de 280 de ore.

Fiecare conducător auto cursant trebuie să conducă individual cel puțin 20 de ore un vehicul din categoria respectivă care îndeplinește cel puțin cerințele pentru vehiculele destinate testării, așa cum sunt definite acestea în Directiva 2006/126/CE.

În timpul conducerii individuale, conducătorul auto cursant trebuie să fie însoțit de un instructor angajat de un centru de formare autorizat.

Fiecare conducător auto cursant poate să conducă maximum opt ore, din cele 20 de ore de conducere individuală, pe teren special sau pe un simulator de ultimă generație, astfel încât să se testeze formarea în domeniul conducerii raționale pe baza reglementărilor de siguranță, în special cu privire la manevrarea vehiculului în diferite condiții de drum și la modul în care acestea se schimbă în funcție de diferitele condiții atmosferice, de perioada de zi sau de noapte, precum și la capacitatea de optimizare a consumului de carburant.

Statele membre pot permite ca o parte dintre cursurile de formare să fie furnizate de centrul de formare autorizat prin intermediul instrumentelor tehnologiei informației și comunicațiilor, precum e- learning, asigurând, totodată, menținerea unei bune calități și eficiențe a formării și selectând subiecte în cazul cărora instrumentele tehnologiei informației și comunicațiilor pot fi aplicate de o manieră cât mai eficace.

În special, statele membre impun o identificare fiabilă a utilizatorului și mijloace adecvate de control.

Statele membre pot lua în considerare o formare specifică necesară în temeiul altor acte legislative ale Uniunii drept parte a formării. O astfel de formare include, dar nu se limitează la, formarea profesională necesară în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*) privind transportul interior de mărfuri periculoase, formarea care vizează sensibilizarea cu privire la nevoile persoanelor cu handicap prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (**) și formarea privind transportul animalelor prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului (***).

Pentru conducătorii auto menționați la articolul 5 alineatul (5), durata calificării inițiale trebuie să fie de 70 de ore, inclusiv cinci ore de conducere individuală.

La sfârșitul acestei perioade de formare, autoritățile competente din statele membre sau entitatea desemnată de acestea supun conducătorul auto unui test scris sau oral.

Testul trebuie să includă cel puțin o întrebare referitoare la fiecare dintre obiectivele din lista de subiecte menționată la punctul 1.

Related Post