Arta Soferiei Taxi si inchiriere Legislatie pentru atestarea managerilor de transport in regim taxi si inchiriere

Legislatie pentru atestarea managerilor de transport in regim taxi si inchiriere

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 970/2016 a fost publicata H.G. nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere.

În vederea participării la cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere;
b) actul de identitate, în copie;
c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b) – d) din Lege, respectiv:
i) certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Lege;
ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
iii) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.
3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul „Subsemnatul, …………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

Consulta intreg actul normativ aici