Arta Soferiei Manageri de transport: Gestiune comerciala si financiara Gestiunea comerciala si financiara a intreprinderii – nivel minim de cunostinte

Gestiunea comerciala si financiara a intreprinderii – nivel minim de cunostinte

Act normativ de baza = REGULAMENTUL (CE) NR. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009
de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a DIRECTIVEI 96/26/CE A CONSILIULUI

Regulamentul 1071

Nivelul minim de cunoștințe, astfel cum se indică mai jos, nu poate fi inferior nivelului 3 al structurii nivelurilor de formare prevăzute în anexa la Decizia 85/368/CEE a Consiliului ( 1 ), adică unui nivel de cunoștințe atins printr-o formare dobândită în cadrul unei școlarizări obligatorii completate fie printr-o formare profesională și o formare tehnică suplimentară, fie printr-o formă de învățământ secundar sau o formare tehnică de alt tip.

În domeniul transportului rutier de marfă și de persoane, candidatul trebuie, în special:
1. să cunoască dispozițiile legale și practicile privind utilizarea cecurilor, a cambiilor, a biletelor la ordin, a cărților de credit și a altor mijloace sau metode de plată;
2. să cunoască diferitele forme de credit (bancare, documentare, depozite de garantare, ipoteci, leasing, de închiriere, factoring etc.), precum și sarcinile și obligațiile care decurg din acestea;
3. să știe ce este un bilanț, cum se prezintă acesta și să îl poată interpreta;
4. să poată citi și interpreta un cont de profit și pierderi;
5. să poată proceda la analiza situației financiare și a rentabilității întreprinderii, mai ales pe baza indicatorilor financiari;

6. să poată elabora un buget;
7. să cunoască diferitele elemente ale prețului de cost al întreprinderii (costuri fixe, costuri variabile, fonduri de exploatare, amortismente etc.) și să le poată calcula pentru fiecare vehicul, kilometru, călătorie sau tonă;
8. să poată realiza o organigramă referitoare la tot personalul întreprinderii și să organizeze planuri de lucru etc.;
9. să cunoască principiile marketingului, ale publicității și ale relațiilor publice, inclusiv ale serviciilor de transport, ale promovării vânzărilor și ale elaborării fișierelor de clienți etc.
10. să cunoască diferitele tipuri de asigurări proprii transporturilor rutiere (asigurări de răspundere, de viață, asigurarea bunurilor, a bagajelor), precum și garanțiile și obligațiile care decurg din acestea;
11. să cunoască aplicațiile electronice de transmitere de date în domeniul transportului rutier.

În domeniul transportului rutier de marfă:
12. să poată aplica regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport rutier de marfă, precum și să cunoască semnificația și efectele Incoterms;
13. să cunoască diferitele categorii de auxiliari ai transportului, rolul, funcțiile și eventual statutul lor.
În domeniul transportului rutier de persoane:
14. să poată aplica regulile referitoare la tarife și formarea prețurilor în transporturile publice și particulare de persoane;
15. să poată aplica regulile referitoare la facturarea serviciilor de transport rutier de persoane.

Related Post